Soupis činnosti asociace ACPF

Rok 2010

29.09.2010'
Založení asociace ACPF.

Rok 2011

26.01.2011'
1. schůzka zakládajících členů - Praha.

24.02.2011'
Oslovení MPOO, ČUZZS a ČBÚ.

20.05.2011'
1. valná hromada všech členů (akce POZ Kroměříž).

19.07.2011'
Pracovní schůzka na MPO ohledně vládního nařízení č.168/2011 - novela vyhlášky 156/2000 sb. (žádost a udělení povolení na dovoz pyrotechnických výrobků).

Rok 2012

02.03.2012'
Rychlá pracovní schůzka v Ostravě (TARRA, Panta, Ivo Peterek, Vlastimil Kocourek) - jednání ohledně úpravy vyhlášky č.156/2000 sb. (žádost o připomínkování z MPO).
Návrh pro přípravu schůzky na MPO (rekapitulace, připomínky k jednání z 19.7.2011).

27.03.2012'
Pracovní schůzka v Brně.

25.04.2012'
Na MPO zaslány připomínky k licencím a dotazy pro další postup projednávání vládního nařízení pro zacházení s pyrotechnickými výrobky.
Do členské zóny přidán překlad spolkového zákona Rakouské republiky, týkajícího se zacházení s pyrotechnickými výrobky.

28.05.2012'
Oficiální schůzka na MPO - připomínky k licencím, další postup projednávání vládního nařízení pro zacházení s pyrotechnickými výrobky.

27.09.2012'
MPO požádalo ACPF o doplnění údajů pro pracovní návrh Nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky.

05.10.2012'
K rukám primátora města Ostravy předán návrh pro udělení výjímky ve vyhlášce č.4 (tzv. protihluková vyhláška).

08.10.2012'
ACPF doplnila pracovní návrh Nařízení vlády o své připomínky a návrhy (čemuž předcházela pracovní schůzka představenstva ACPF) a poté bylo stanovisko oficiálně předáno na MPO.

30.10.2012'
Pracovní schůzka pro připomínkování dopisu pro ministra průmyslu – připomínkování k připravovanému nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky (účast:Pyro Moravia s.r.o., Minergis – David Nový, Kocourek Vlastimil, Vysloužil Petr, konzultace – Pravda Vladimír).

31.10.2012'
Odeslán dopis pro ministra MUDr. Martin Kubu.

14.11.2012'
Odeslán dotaz na podatelnu MPO s dotazem o informace k připravované novele vládního nařízení.

27.11.2012'
Schůzka na MPO se zástupci ČÚZZS, ČBÚ, MPO a ACPF. Cílem schůzky bylo dojít k dohodě pro navrhované úpravy v textu připravovaného nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky a jejich příloh č.1 a 3.

04.12.2012'
ACPF zaslala dotaz na ČÚZZS o vysvětlení konání kontrolního úřadu, který šíří zprávy o tom, že všichni obchodníci včetně maloobchodní sítě musí pyrotechniku I. a II. třídy, kterou koupili v minulých letech doprodat nejpozději do 30.06.2013' a pak ji stáhnout z prodeje nebo zlikvidovat, protože pak bude prodej tohoto zboží zakázán.

12.12.2012'
Předsedovi ACPF telefonicky ředitel ČÚZZS (Ing. Kukla) sdělil, že byla sjednána náprava a ujistil, že podobný případ se nebude opakovat. Na měsíc leden 2013 byla předběžně dohodnuta pracovní schůzka se zástupci ACPF na půdě ČÚZZS v Praze.

13.12.2012'
Přijata odpověď primátora města Ostravy (na základě podnětu protestu ACPF ze dne 5.10.2012) - žádost ACPF byla tímto předložena k projednání orgánům města.

19.12.2012'
Přijata oficiální odpověď z MPO (od Ing. Zbyška Sochory – ředitele odboru hornictví a stavebnictví) z níž vyplývá, že návrhy ACPF z předchozích jednání byly akceptovány a bude upravena příloha č.1 a 3. nařízení vlády, ostatní návrhy ACPF pro další ustanovení vyhlášky budou využity.

Rok 2013

11.04.2013'
E-mailová urgence primátora města Ostrava o podání informace k návrhu doplnění protihlukové vyhlášky č.4/2012.

18.04.2013'
Odpověď primátora města Ostravy – návrh ACPF je připraven k projednání v právní komisi rady města a poté bude předložen radě a zastupitelstvu města.

10.05.2013'
POZ - XII. ročník, letiště Přerov - valná hromada ACPF.

05.06.2013'
MPO zaslalo k vyjádření ACPF upravenou verzi Vládního nařízení o skladování a zacházení s pyrotechnickými výrobky, odpověděl p. Pravda – místopředseda ACPF.

19.08.2013'
MPO zaslalo ke konečnému vyjádření ACPF verzi Vládního nařízení o skladování a zacházení s pyrotechnickými výrobky, připomínky v příloze č.1 a č.2 byly akceptovány, text přeposlán úzkému představenstvu ACPF, odpověď je limitována do 21.08. včetně(!).

25.09.2013'
Na zasedání zastupitelstva statutárního město Ostrava (dne 25.9.2013) byl projednán a schválen návrh ACPF o udělení výjimky v obecně platné vyhlášce č.4/2012, která vstoupila v platnost dne 1.11.2012. Návrh o udělení výjimky ACPF podala 5.10.2012, poté byl projednáván mezi starosty jednotlivých obvodů a částí města Ostravy, návrhu bylo vyhověno, avšak ne zcela podle původních představ ACPF, po jednáních nakonec právní oddělení připravilo návrh pro udělení výjimky a tento zastupitelstvo na svém zasedání jednoznačně přijalo.

25.10.2013'
Konání valné hromady v Praze, zvoleno nové přesdstavenstvo (předseda: Kocourek Vlastimil, místopředseda: Pravda Vladimír, místopředseda: Vysloužil Petr, členové: Nový David a Hopp Martin).

Rok 2014

22.07.2014'
Žádost z MPO o připomínkování pro nový zákon o pyrotechnice, Vladimír Pravda předal dál pro ostatní členy s podmínkou reakce na připomínky.

17.08.2014'
Opětovná žádost z MPO pro stanovisko připomínek ACPF, předseda zaslal e-mail s oslovením širšího představenstva ACPF o vyjádření k připomínkám, které připravil Vladimír Pravda, reagoval P.Vysloužil a D. Nový.

18.08.2014'
Zpracované připomínky odeslány na MPO ve stanoveném termínu do 18.8.2014.

21.09.2014'
ACPF žádá MPO o poslední – upravenou verzi zákona o pyrotechnice, kde byl změněn text. 3.10.2014 ACPF obdržela tento materiál.

14.10.2014'
Odeslán dopis ministrovi na MPO (Ing. Jan Mládek CSc.) s upozorněním na nedostatky v zákoně, zároveň naše další požadavky se zdůvodněním - odpověď náměstka ministra 12.11.2014 (s odmítavým stanoviskem).

11.11.2014'
Uveřejněn zápis z konání valné hromady ACPF v Brně.

03.12.2014'
Poslán dopis s podrobným popisem dané situace na adresu ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu (Mgr. Jiří Dienstbier).

Rok 2015

13.01.2015'
ACPF potvrdila zájem o Výzkum prostředků a metod pro validace a certifikaci bezpečnosti v oblasti kulových pum a moždířů v zábavné pyrotechnice, který je navrhován k řešení v rámci první veřejné soutěže programu bezpečnostního výzkumu České republiky (BV III/1-VS).

16.01.2015'
Předán pozměňovací návrh zákona do sněmovny.

18.01.2015'
Zaslán dopis všem poslanců sněmovny s upozorněním na nedostatky a možné důsledky v připravovaném zákonu o pyrotechnice, nezávisle na jednání ACPF probíhá petiční akce ohňostrojařů - petice rovněž předána do sněmovny (znění petice na stránkách ACPF). ACPF zaznamenává pozitivní reakce ze strany poslanců, na žádost zaslány ze strany ACPF paragrafové pozměňovací návrhy zákona o pyrotechnice, oboustranná korespondence, konzultace a schůzky.

29.01.2015'
Osobní jednání v Praze na MPO a ve sněmovně, za ACPF budou přítomni oba místopředsedové a předseda.

03.02.2015'
ACPF zasílá úpravu pozměňovacího návrhu pro MPO a Ing. Hájka, dle dohody z jednání.

09.02.2015'
ACPF se účastní jednání na hospodářském výboru, ACPF zastupuje Pravda Vladimír a Vysloužil Petr.

12.02.2015'
Schůzka na ČBÚ za účasti zástupců MPO a Sdružení obcí a měst – návrhy o ohňostrojných pracech, ACPF připraví univerzální technologický postup pro ohňostrojné práce.

12.02.2015'
Schůzka ve sněmovně MPO + ČZZS + ing. Hájek - jednání o opraveném pozměňovacím návrhu ACPF - nedošlo k dohodě, ACPF připravila poslední úpravu pozměňovacího návrhu.

16.02.2015'
ACPF předává přepracovanou verzi pozměňovacího návrhu zákona k dalšímu čtení na hospodářském výboru.

26.02.2015'
Hlasování na hospodářském výboru bylo úspěšné pro pozměňovací návrhy ACPF (prošlo o 1 hlas) - návrh zákona bude předán k dalšímu čtení.

07.04.2015'
ČBÚ Praha žádá o připomínkování připravované vyhlášky pro OP.

13.04.2015'
ACPF zasílá opět své připomínky.

14.05.2015'
Další žádost ČBÚ o připomínky k upravené verzi vyhlášky (byly akceptovány či jinak upraveny připomínky předchozí).

15.05.2015'
Na akci POZ 2015 byli účastníci seznámeni s aktuálním stavem legislativy v oblasti zábavné pyrotechniky, seznámení provedli: p. Pravda, p. Kocourek a p. Vysloužil.

24.05.2015'
MPO svolalo pracovní schůzku na půdě ČÚZZS pro návrhy a připomínky k nové vyhlášce, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice, v zastoupení za ohňostrojaře a ACPF byli přítomní František Křižák, Petr Vysloužil, Vladimír Pravda, a Vlastimil Kocourek.

18.09.2015'
Konání valné hromady ACPF v Praze, na které byl mimo jiné stanoven postup pro pracovní schůzku k připravovaným prováděcím předpisům o skladování pyrotechnických výrobků. Rovněž byl odsouhlasen text výzvy k hejtmanům krajů proti plošnému zákazu provádění ohňostrojeů v letních měsících, na základě vyhlášky kraje (pro nepříznivé klimatické podmínky).

15.10.2015'
Konání pracovní schůzky na téma "Vyhláška na skladování pyrotechnických výrobků". Schůzka se konala na základě usnesení z valné hromady ACPF a následovně po vzájemné komunikaci ACPF s panem Korcem z MPO.

16.10.2015'
ACPF zaslala všem hejtmanům krajů výzvu proti plošnému zákazu činnosti (provádění ohňostrojů v letních měsících - na základě vyhlášky kraje pro nepříznivé klimatické podmínky). Pouze 5 krajů (z celkem 13) odpovědělo ve lhůtě 30 dnů.

16.11.2015'
Zaslán dotaz na GŘHZS v Praze z důvodu sdělení metodického pláno pro jednotlivé kraje ČR pro nepříznivé klimatické podmínky - po 14 dnech čekání byla nakonec domluvena osobní schůzka se zástupcem ACPF na leden 2016.

13.12.2015'
Zveřejnění vyhlášky o provádění ohňostrojných prací na stránkách ACPF.

30.12.2015'
ACPF obdržela žádost z MPO o zaslání připomínek k návrhu vyhlášky k zákonu o pyrotechnice. Materiály byly zaslány požadovaným účastníkům - František Křižák (Tarra pyrotechnik), Daniel Hradil (Pyro Moravia), Renata Stýblová (Pyroco), Vladimír Pravda (místopředseda ACPF), Petr Vysloužil (Flash Barandov), Vlastimil Kocourek (předseda ACPF), Jaroslav Koňařík (Austin Detonator) a Ondřej Němčák (ISS).

Rok 2016

19.01.2016'
Dohodnuta schůzka na GŘHZS, dne 4.2.2016 s plk.Ing. Vladimír Machanderem.

21.01.2016'
ACPF zaslala na MPO připomínky k návrhu vyhlášky k zákonu o pyrotechnice.

24.02.2016'
Schůzka ACPF v Praze na půdě GŘHZS. Předmětem jednání byla diskuze na téma dle jakého podkladu se hejtmani jednotlivých krajů řídili při vydávání zákazů provádění ohňostrojů v letním období roku 2015 a jak se bude postupovat do budoucna. Zástupce GŘHZS předal návrh nařízení, podle kterého by se hejtmani měli nově řídit. K tomuto textu ACPF neshledala připomínek. Za ACPF byli přítomni zástupci Vladimír Pravda a Vlastimil Kocourek.

26.08.2016'
Poslán dopis pro primátorku Prahy paní Krnáčovou, kde ACPF upozorňuje na nesprávné formulace v návrhu vyhlášky o používání pyrotechnických výrobků v hl. městě Praha, které jsou v rozporu se zákonem a kde ACPF navrhuje odbornou spolupráci při tvorbě této vyhlášky. Text znění vypracoval Vladimír Pravda, korekturu a úpravy provedli p. Krupička a předseda ACPF.

05.10.2016'
Svolána pracovní schůzka k řešení návrhu vyhlášky o používání pyrotechnických výrobků v hl. městě Praha, za ACPF: Vlastimil Kocourek – předseda, Vladimír Pravda – místopředseda, za Magistrát hl. města Praha: JUDr. Eva Novaková, Václav Bíňovec (oddělení správních činností a správního trestání). Na jednání byl přednesen požadavek ACPF, aby se znění vyhlášky nevztahovalo pro ohňostrojné práce, tento požadavek byl doložen pádnými argumenty a případnými nároky na odškodnění. Protistrana uvedla, že požadavky projedná a v nejbližším termínu sdělí výsledek.

14.10.2016'
Konání členské schůze v Brně - změna statutu sdružení na spolek, schválení nových stanov a volba funkcionářů (podrobnosti viz. zápis z členské schůze v členské zóně webu).

Rok 2017

04.05.2017'
Zaslán upozorňující dopis pro primátorku Hl. města Praha (paní Adrianu Krnáčovou) proti městské vyhlášce 4/2017Sb. o používání pyrotechnických výrobků v hlavním městě Praze, kde se zakazuje používání pyrotechnických výrobků a provádění ohňostrojů na území Hl. města Praha.

10.05.2017'
Zaslán podnět k veřejnému ochránci práv (Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.) na prošetření zákonitosti ve věci "OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2017Sb. o používání pyrotechnických výrobků v hlavním městě Praze", zároveň ACPF žádá o podání stížnosti na Nejvyšší správní soud.

25.05.2017'
Odpověď veřejného ochránce práv na podnět ACPF ze 13.6., kde se VOP odvolává na zaslání podnětu k nadřízenému orgánu – MV ČR.

13.06.2017'
Znovu podnět k prošetření zákonitosti (tentokrát na MV – Milan Chovanec).

24.06.2017'
Zamítnutí podnětu k prošetření.

23.07.2017'
Na žádost MPO zaslány návrhy pro novelu zákona č. 206 – vypracoval p. Pravda (místopředseda ACPF).

Rok 2018

21.03.2018'
Zaslána pozvánka pro zástupce ČBÚ na členskou schůzi ACPF 20.4.2018 (z časových důvodů účast zástupce odmítnuta).

20.04.2018'
Členská schůze ACPF – Velká Bíteš.

10.05.2018'
Poslána žádost na MŽP pro vysvětlení pojmů v zákonných ustanoveních Nařízení EP a Rady č.1272/2008 zákona.

Rok 2019

09.01.2019'
Účast místopředsedy ACPF Vladimíra Pravdy v diskusním pořadu "Názory bez cenzury" na TV Prima (téma: Působení zábavní pyrotechniky a ohňostrojů na zvířata a životní prostředí).

20.02.2019'
Členská schůze ACPF – Velká Bíteš.

28.03.2019'
Na stránky ACPF (do veřejné zony) umístěn text petice proti zákazu používání zábavní pyrotechniky.

28.03.2019'
Na MŽP poslán datovou schránkou text dopisu (vypracoval Vladimír Pravda), upozorňující na nezákonné jednání úředníků tohoto úřadu týkající se řešení problematiky REACH ve vztahu k pyrotechnickým výrobkům - přiložena příloha v anglickém jazyce, kterou uznávají úřady v zahraničí a zcela jasně vysvětluje co je to pyrotechnický výrobek "APPLICATION OF THE REACH REGULATION TO FIREWORKS AND THEIR COMPONENTS, version 5 (Draft) PROFESSIONAL GUIDANCE" (tyto dokumenty uloženy na stránkách ACPF v členské zoně).

02.04.2019'
Na stránky ACPF (do členské zóny) umístěn text s návrhem změn pro novelizaci zákona č. 206. Zároveň uveřejněna výzva pro všechny členy, aby vyjádřili své připomínky či návrhy k navrhované změně – autorizace ACPF.

23.05.2019'
Do členské zóny uveden návrh pro vstup do mezinárodní organizace EuFiAs (European Fireworks Association). Návrh obsahuje také rozdělení finanční částky mezi dovozce a řádné členy ACPF pro uhrazení členského poplatku ve výši 2000,- EUR. S návrhem v plné míře nesouhlasí dovozce Klásek trading a navrhuje, aby ACPF hradila částku 100,- EUR a zbytek (1900,- EUR) by se měl rozdělit mezi dovozce rovným dílem.

25.05.2019'
ACPF se stává členem mezinárodní organizace EuFiAs (European Fireworks Association).

05.06.2019'
Dne 5.6. pořádala ACPF ve Velké Bíteši bezpečnostní školení osob zúčastněných na přepravě nebezpečných věcí (dle ADR). Školení se zúčastnilo včetně ADR školitelů celkem 35 osob, z toho 24 členů ACPF. Po ukončení školení předseda p. Kocourek a místopředseda p. Pravda přítomným členům podali informace o připravované novelizaci zákona č. 206 a i za spoluúčasti dalších členů vysvětlili důvody o předloženém návrhu autorizace ACPF. Proběhla věcná diskuze, kde se vysvětlily dezinformace k tomuto tématu, poté se řešily konkrétní připomínky a návrhy. V závěru diskuze bylo jednohlasně dohodnuto, aby návrh autorizace p. Pravda upravil dle diskuzních příspěvků a návrhů a takto byl znovu postoupen na stránky ACPF do členské zony k připomínkám. Protože diskuzi byla přítomna nadpoloviční část členské základny ACPF a vzhledem k časové tísni podání návrhů k novelizaci, bylo toto řešení formou internetové prezentace návrhu přijato jako nejefektivnější (svolání členské schůze by v období letních prázdnin bylo problematické).

13.06.2019'
Na stránky ACPF (do členské zóny) umístěn upravený návrh pro novelizaci zákona č. 206 a návrh úpravy stanov ACPF - možnost připomínek do 5.7. 2019.

16.08.2019'
na MPO poslány připomínky k návrhu novelizace Zákona č.206 (více podrobností v členské zóně).

06.09.2019'
Proběhlo jednání na MPO ohledně připomínek k návrhu novelizace Zákona č.206. Jednání se zúčastnilo 7 zástupců ACPF (Vlastimil Kocourek, Vladimír Pravda, David Nový, Petr Koubský, Matěj Zeman, MVDr. Kryštof Doležal a Radomír Horák) - více podrobností opět v členské zóně.

13.11.2019'
Proběhlo druhé jednání na MPO k vyrovnání připomínek k návrhu novelizace Zákona č.206 – jednání proběhlo na úrovni náměstka ministra MPO a týkalo se pouze bodu autorizace ACPF. Jednání se účastnilo 7 zástupců ACPF (Vlastimil Kocourek, Vladimír Pravda, David Nový, Petr Koubský, Petr Martin, MVDr. Kryštof Doležal a Radomír Horák). Více informací o tomto jednání opět v členské zóně.

17.11.2019'
Na MPO zasláno stanovisko ACPF k jednání ze dne 13.11.2019.

30.12.2019'
Uveřejněn text hanopisce proti ohňostrojům a odpověď ACPF (dále předáno k právnímu posouzení). Doplněny odkazy na videa – rozhovor zástupců ACPF na Rádiožurnálu na téma zda ohňostroje ano či ne (1. Martin Petr 3.1. 2019, 2. a 3. Vladimír Pravda 28.12. a 31.12. 2019).

Rok 2020

15.02.2020'
Předán návrh autorizace ACPF ke schválení do poslanecké sněmovny.

20.02.2020'
Členská schůze ACPF - Velká Bíteš.

12.03.2020'
Na stránky ACPF do členské zony byl vložen zápis z konání členské schůze, aktuální formulář o lékařské způsobilosti + průvodní dopis pro ČBÚ, odkaz na nové odborné stránky, které poskytují skutečné data o tzv. škodlivosti ohňostrojů - stránky budou funkční s odkazy na stránky ACPF a stránky e-shopů jednotlivých členů. Zároveň je umožněna chráněná FB korespondence členů ACPF (stránky připravil MVDr. Kryštof Doležal).

29.03.2020'
Na stránky ACPF do členské zony byla vložena žádost, aby členové ACPF vyčíslili předpokládanou výši ztráty v podnikání z důvodu epidemie COVID 19. Celková výše uvedených škod bude zaslána na EUFIAS, který si tyto informace vyžádal, provedením byl pověřen David Nový.

22.12.2020'
Datovou schránkou byla zaslána Žádost o vyjádření k ekonomickému kolapsu subjektů v oboru zábavní pyrotechniky z důvodu epidemie COVID 19. Žádost byla zaslána na MPO, Ministerstvo kultury a Ministerstvo financí. Celé znění žádosti je k dispozici ve veřejné části stránek ACPF.

Rok 2021

18.12.2021'
Žádost z MPO o zaslaní připomínek k novelizaci zákona č. 206.

Rok 2022

04.01.2022'
Připomínky a návrhy k novelizaci zákona č. 206 zaslány na MPO, vypracoval tým V. Pravda, MVDr. K. Doležal a V. Kocourek. Dokument s připomínkami je uveřejněn v členské zoně ke stažení.© 2024 ASSOCIATION OF CZECH PROFESSIONAL FIREWORKERS, z.s., Zděchov 48, 756 07 Zděchov (okres Vsetín), ČR, IČO: 22851518
Stránky vytvořil a spravuje Vladimír Plch. Kontaktní mail pro dotazy, náměty a připomínky: PLCH@TIGERSERVIS.CZ
Design založen na CSS šabloně od firmy Long2 Consulting - veškerá práva vyhrazena! • Web je hostován na serverech společnosti WEDOS