Vážení ohňostrojaři!

 Vítejte na oficiálních stránkách zájmového spolku ACPF, který dlouhodobě stojí v čele těch nejvýznamnějších českých ohňostrojařů a prodejců zabavní pyrotechniky a prosazuje jejich společné zájmy před třetími stranami (včetně orgánů státní správy). Následuje chronologický seznam událostí, které jsme uznali za vhodné ke zveřejnění...

19.9.2016
Dne 12.9.2016 byla zveřejněna ve sbírce zákonů dlouho připravovaná vyhláška č.284 ze dne 6.9.2016, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice. Vyhláška nabývá účinnost 15. dnem po jejím vyhlášení, tj. 27.9.2016. Vyhláška je k dispozici široké veřejnosti ke stažení přímo z našich stránek ZDE (formát PDF, velikost cca. 1MB).18.9.2016
Dne 5.9.2016 končila možnost pro nahlášení změny účelu živnosti na ŽÚ. Uvádím na základě mnohých dotazů upřesnění, o co se vlastně jednalo...

 Dne 4.září 2015 nabývá účinnosti zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).
Nově je tímto právním předpisem komplexně regulována oblast pyrotechnických výrobků a povinnosti při zacházení s nimi, což by mělo mít příznivý dopad na veřejné zájmy, jako jsou ochrana zdraví a života, majetku, životního prostředí a veřejné bezpečnosti, včetně ochrany a bezpečnosti spotřebitelů a mělo by odstranit dosavadní problémy s bezpečností při prodeji, skladování a zacházení s pyrotechnickými výrobky.
Zákon obsahuje základní vymezení druhů a kategorií pyrotechnických výrobků a základní bezpečnostní požadavky na ně.

Kategorie pyrotechnických výrobků
Výrobce zařadí pyrotechnické výrobky do kategorií podle přílohy č.1 k tomuto zákonu, a to podle způsobu použití nebo podle jejich účelu a stupně nebezpečnosti, včetně úrovně hluku.
Pyrotechnické výrobky se zařazují do těchto kategorií:
  • zábavní pyrotechnika do kategorie F1, F2, F3 nebo F4
  • divadelní pyrotechnika do kategorie T1 nebo T2
  • ostatní pyrotechnické výrobky do kategorie P1 nebo P2
V souvislosti se změnou zákona o pyrotechnice dochází rovněž ke změně zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, takto:

 Zrušuje se koncesovaná živnost "Provádění trhacích a ohňostrojných prací" a činnosti, které spadaly do její obsahové náplně, se upravují tak, že část přechází do nově zavedené vázané živnosti s předmětem podnikání "Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací" a koncesovaná živnost "Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin" se doplňuje o "provádění trhacích prací".
Uvedená vázaná živnost se tedy vztahuje na nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4; nakládání s pyrotechnickými výrobky kategorie F1, F2, F3, T1 a P1 spadá i nadále do režimu živnosti volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona".

Přechodná ustanovení:
  1. Podle přechodných ustanovení provede živnostenský úřad podnikatelům, kterým ke dni 4.9.2015 trvalo živnostenské oprávnění ke koncesované živnosti "Provádění trhacích a ohňostrojných prací", změnu živnostenského oprávnění na novou vázanou živnost a upravenou koncesovanou živnost, vždy podle rozsahu živnostenského oprávnění, které měl podnikatel ke dni 4. 9. 2015. Podnikatel tedy v tomto případě nemusí činit žádné kroky vůči živnostenskému úřadu, transformace živnosti bude provedena automaticky.
  2. Podnikatelé, kterým ke dni 4.9.2015 trvalo živnostenské oprávnění k živnosti volné, jsou oprávněni provozovat činnosti spočívající v nákupu, prodeji, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2, F4 po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti zákona o pyrotechnice, tj. do 4. 9. 2016, na základě volné živnosti. Pokud hodlají po uplynutí uvedené doby v provozování uvedených činnostech pokračovat, jsou povinni nejpozději dne 4.9.2016 ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost "Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací" v úplném nebo částečném rozsahu předmětu podnikání a doložit odbornou způsobilost požadovanou pro provozování uvedené živnosti. Ohlášení živnosti nepodléhá uhrazení správního poplatku.
Jinými slovy - těm, co měli koncesovanou živnost, tato automaticky přešla po 5.9.2015 na živnost vázanou "Provádění ohňostrojných prací" a mohou provádět veškeré činnosti jako předtím.
Pozor - toto neplatí pro pyrotechnické výrobky kategorie P2, které zákon 206/2015 Sb. z původní činnosti vyjmul (viz. §36/odst.1a) a nyní požaduje pro ni novou odbornou způsobilost – druhý doklad (neplatí průkaz odpalovače).
Podmínky a způsob získání této odborné způsobilosti řeší nová vyhláška č.284 z 6.9.2016 §9.

Pro ty, kteří měli ke dni 4.9.2015 živnostenské oprávnění k živnosti koncesované - "ohňostrojné práce", nyní mohou pouze provádět ohňostrojné práce a nakupovat pyrotechnické výrobky pouze pro vlastní realizaci těchto efektů – nesmí dále prodávat. Zde došlo k úpravě živnostenského zákona pro živnost "Nákup a prodej za účelem jeho dalšího prodeje", kde se tato činnost nevztahuje pro obchodování s pyrotechnickými výrobky.11.9.2016
Letošní valná hromada řádných členů ACPF se bude konat tentokrát v Brně (hotel Rakovec na Brněnské přehradě) a to v pátek, 14. října 2016.

29. Října 2017'

Do členské zóny byl umístěn zápis z členské schůze ACPF, uskutečněné dne 13.10.2017 ve Velkém Meziříčí.

18. Září 2017'

Do členské zóny umístěna pozvánka na letošní členskou schůzi ACPF, která se bude konat 13.10.2017 ve Velkém Meziříčí

15. Únor 2017'

Aktualizovány stanovy a kontaktní informace (změna na zájmový spolek dle zákona)

28. Říjen 2016'

Do členské zóny byl umístěn zápis z členské schůze ACPF, uskutečněné dne 14.10.2016 v Brně.

16. Říjen 2016'

Pro členy ACPF byly zveřejněny dokumenty, týkající se Vyhlášky o používání pyrotechnických výrobků v hlavním městě Praze.

10. Říjen 2016'

Aktualizován soupis činností ACPF k dnešnímu dni.

11. Září 2016'

Přidána informace o letošní valné hromadě členů ACPF, která se bude konat 14.10.2016 v Brně.

30. Srpna 2016'

Pražské primátorce Krnáčové byla zaslána výzva k jednání (ohledně připravované vyhlášky o používání pyrotechnických výrobků).

13. Června 2016'

Pro členy asociace ACPF poskytnut ke stažení formulář pro ohlášení ohňostroje (včetně schematu odpaliště).

4. Března 2016'

Doplněny informace o jednání na půdě GŘHZS ČR ohledně vydávání zákazů provádění ohňostrojných prací v letním období loňského roku.

19. Února 2016'

Přidána informace o zrušení připravované letošní akce POZ.

13. Února 2016'

Pro členy ACPF poskytnuty ke stažení připomínky ACPF a ISS k Návrhu vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.


© 2017 ASSOCIATION OF CZECH PROFESSIONAL FIREWORKERS, z.s., Zděchov 48, 756 07 Zděchov (okres Vsetín), ČR, IČO: 22851518
Stránky vytvořil a spravuje Vladimír Plch. Kontaktní mail pro dotazy, náměty a připomínky: PLCH@TIGERSERVIS.CZ
Design založen na CSS šabloně od firmy Long2 Consulting - veškerá práva vyhrazena! • Web je hostován na serverech společnosti WEDOS