Stanovy
ASSOCIATION OF CZECH PROFESSIONAL FIREWORKERS, z.s.

Článek I.
Základní ustanovení

1.1 Název spolku: ASSOCIATION OF CZECH PROFESSIONAL FIREWORKERS

1.2 Sídlo spolku: Zděchov 48, 756 07 Zděchov, okres Vsetín

1.3 Spolek ASSOCIATION OF CZECH PROFESSIONAL FIREWORKERS z.s., dále jen ACPF, je nevládní, nepolitickou, dobrovolnou a výběrovou organizací, založenou v souladu s ustanoveními zákona č.89/2012 Sb.

1.4 Působnost ACPF je na území celé ČR.

1.5 Účel spolku ACPF:
 • účelně zastupovat zájmy podnikatelů v oboru zábavní pyrotechniky - realizace světelných a zvukových pyrotechnických efektů, prodej, dovoz, výroba, přeprava a skladování zábavní pyrotechniky, odpalovacích a dalších zařízení pro zábavní pyrotechniku
 • odstraňovat zbytečné překážky pro skladování, přepravu, prodej, vývoz a dovoz zábavní pyrotechniky, pro realizaci ohňostrojů, pro používání odpalovacího a dalšího zařízení pro zábavní pyrotechniku
 • napomáhat zkvalitnění služeb a odbornému rozvoji v oblasti zábavní pyrotechniky
 • napomáhat ochraně zájmů všech členů ACPF a jejich zákazníků
 • zaručit profesionalitu a solidnost podnikání v oblasti podnikání se zábavní pyrotechnikou udělením oprávnění k používání pečetě – znaku ACPF

Článek II.
Činnost spolku ACPF

2.1 Činnost ACPF směřuje k naplnění účelu popsaného v článku I., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím těchto cílů:
 • především sdružovat všechny podnikatele a osoby dle článku I., 1.5.a/
 • účelně zastupovat individuální a skupinové zájmy členů ACPF
 • dbát o zvyšování odbornosti svých členů a jimi poskytovaných služeb
 • reprezentovat své členy a jejich činnost v mezinárodních sdruženích
 • spolupracovat s odbornými pracovišti, které mají podobný předmět činnosti (odborné zkušebny, výrobci výbušnin, soudní znalci, právní zastoupení, spolky a zájmová sdružení, atd.)
 • spolupracovat s orgány státní správy při přípravě a uplatňování legislativních a dalších opatření v oblasti školení, vydávání osvědčení o odborné způsobilosti, skladování, přepravy, prodeji, vývozu a dovozu zábavní pyrotechniky, při realizaci ohňostrojů
 • poskytovat pro členy ACPF na svém internetovém portálu veškeré novinky a informace
 • spolupracovat s podobnými zahraničními sdruženími, koordinovat činnost, vzájemnou výměnu a šíření odborných informací a zkušeností členů ACPF

Článek III.
Členství ve spolku ACPF

3.1 Členská základna ACPF je tvořena:
 • řádnými členy
 • čestnými členy
3.2 Řádným členem ACPF může být každá bezúhonná fyzická osoba starší 18-ti let nebo právnická osoba, která požádá o členství písemnou přihláškou, která podniká v oboru zábavní pyrotechniky dle článku. I. odst. 1.5.a/, která prokázala profesionalitu a solidnost, skýtá záruku dodržování kritérií kodexu ACPF a souhlasí se stanovami ACPF. bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. Právnickou osobu ve spolku zastupuje její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.
Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

3.3 Čestným členem ACPF se může stát každý, kdo má mimořádné zásluhy o její rozvoj a prestiž. O čestném členství rozhoduje členská schůze ACPF.

3.4 Vznik členství
O přijetí za člena ACPF rozhoduje členská schůze na základě podané přihlášky. Členství je podmíněno podáním přihlášky a uhrazením členského příspěvku ve výši 1000,- Kč na běžný rok a to vždy do konce 2 měsíce daného roku. O výši členských příspěvků rozhoduje členská schůze.

3.5 Zánik členství
Členství zaniká:
 • písemným oznámením člena o vystoupení z ACPF
 • neplacením členských příspěvků
 • úmrtím
 • zrušením členství výborem spolku nebo členskou schůzí pro neplnění či hrubé porušení povinností člena, nebo jeho činnost, která je v rozporu s posláním a stanovami ACPF nebo jinými jejími zásadními dokumenty popřípadě může jiným způsobem škodit spolku ACPF. Proti rozhodnutí výboru je možné se odvolat k členské schůzi, jejíž rozhodnutí je konečné.
 • zánikem ACPF
3.6 Při zániku členství je člen povinen vyrovnat případný závazky vůči ACPF. Při zániku členství v průběhu kalendářního roku se zaplacený příspěvek nevrací.

3.7 Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.


Článek IV.
Práva a povinnosti členů spolku ACPF

4.1 Práva členů ACPF:
 • zúčastňovat se všech činností ACPF
 • využívat výhody a služby, které ACPF svým členům poskytuje nebo zprostředkuje
 • volit a být volen do orgánů ACPF
 • předkládat své návrhy a podněty, připomínky a stížnosti k voleným orgánům ACPF
 • požadovat bezplatnou pomoc při mimořádných událostech
 • spolurozhodovat o činnosti a hospodaření ACPF
 • používat znak – pečeť ACPF jako záruku odbornosti, solidnosti a příslušnosti k ACPF a to pouze při splnění podmínek na její udělení
 • vstup do členské zóny webové prezentace ACPF
4.2 Povinnosti členů ACPF:
 • podílet se na činnosti ACPF, vystupovat v souladu s jejím posláním a cíli, chránit a prosazovat její zájmy a dobré jméno, usilovat o dosahování její vysoké odborné, ekonomické a společenské úrovně a prestiže
 • dodržovat stanovy, kodex a další přijaté zásadní dokumenty ACPF
 • řádně vykonávat funkce do kterých byl zvolen
 • podílet se na plnění smluv a dohod uzavřených ACPF a všemi možnými způsoby ACPF podporovat
 • uhradit ve stanovené lhůtě členské příspěvky

Článek V.
Orgány spolku ACPF

5.1 Orgány spolku ACPF jsou:
 • schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov
 • volí výbor, předsedu a odvolává jej
 • schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok
 • určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období
 • schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů
 • rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob
 • rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních
 • rozhoduje o provozování kanceláře spolku
 • rozhoduje o zániku spolku

Článek VI.
Členská schůze spolku ACPF

6.1 Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku ACPF, zejména:
 • členská schůze
 • výbor
 • předseda
6.2 Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

6.3 Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.

6.4 Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas a hlasy členů si jsou rovny. V případě nerozhodného výsledku hlasování, rozhodne o hlasování výbor spolku ACPF. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje předseda nebo členskou schůzí pověřený člen spolku zápis a to maximálně do 30 dnů od jejího konání. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a kdy a kde se konalo, kdo je zahájil, kolik bylo přítomných členů, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze a také prostřednictvím internetových stránek ACPF.

6.5 Členskou schůzi řídí předseda nebo jím pověřená osoba.

6.6 Předseda je povinen svolat členskou schůzi vždy, požádá-li o to jedna třetina jejich členů.


Článek VII.
Výbor spolku ACPF

7.1 Druhý statutární orgán spolku tvoří výbor spolku. Výbor má 3 členy (předseda a dva členové výboru) a je volen členskou schůzí veřejnou volbou na období 3 let.

7.2 Výbor spolku svolává předseda, nebo jím pověřený člen výboru, na základě pracovního plánu spolku.

7.3 Jménem spolku je oprávněn jednat předseda s dalším členem výboru. Ve zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem spolku další členové spolku pověřeni výborem funkcí delegát. K platnosti úkonů je však třeba alespoň jednoho z výše uvedených funkcionářů.

7.4 Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy nebo zaměstnance sdružení. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.

7.5 Výbor rozhoduje o vyloučení členů.

7.6 Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti všech jeho členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu.

7.7 Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté.


Článek VIII.
Předseda spolku ACPF

8.1 Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek za spolek jedná společně s jedním z dalších členů výboru. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis vždy předseda a jeden další člen výboru. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

8.2 Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi.
Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.

8.3 K výlučným kompetencím předsedy patří:
 • svolání a vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání
 • svolání a vedení schůzí výboru
 • pracovní dohled nad zaměstnanci spolku
8.4 Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze.

8.5 Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy či zaměstnance spolku.


Článek IX.
Zásady hospodaření spolku ACPF

9.1 Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.

9.2 Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze jmění a sponzorské dary, popř. příjmy z výdělečné činnosti.

9.3 Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v článcích I. a II.

9.4 Výplaty prostředků provádí předseda popřípadě pokladník spolku a předkládá je ke schválení výboru spolku.

9.5 Prostředky nevyužité do konce správního kalendářního roku se převádí do příštího správního roku.


Článek X.
Kontrola hospodaření

10.1 Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku a jedenkrát ročně při výroční členské schůzi.


Článek XI.
Zánik spolku

11.1 Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku, pravomocným rozhodnutím státních orgánů, nebo jiným důvodem stanoveného zákonem. Po zániku spolku budou veškeré finanční prostředky rovnoměrně rozděleny mezi stávající členy ACPF, dále dle platných zákonů.


Článek XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními §214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník).

Schváleno: 14.10.2016


© 2024 ASSOCIATION OF CZECH PROFESSIONAL FIREWORKERS, z.s., Zděchov 48, 756 07 Zděchov (okres Vsetín), ČR, IČO: 22851518
Stránky vytvořil a spravuje Vladimír Plch. Kontaktní mail pro dotazy, náměty a připomínky: PLCH@TIGERSERVIS.CZ
Design založen na CSS šabloně od firmy Long2 Consulting - veškerá práva vyhrazena! • Web je hostován na serverech společnosti WEDOS